DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığım esajda, “Kadir Gecesi, başta İslam alemi olmak üzere tüminsanlığa huzur ve barış getirsin. Ömre bedel olan bu gece pişmanlık duyduğumuz tüm günahlarımız aff-ı mağfiret bulmasına vesile olsun” dedi.

Alpirsbach DİTİB Fatih Camii, dualarla ibadete açıldı Alpirsbach DİTİB Fatih Camii, dualarla ibadete açıldı

Kuzey, mesajındaşuifadelereyerverdi:

Kadir Gecesi… Allah’ainanıpgüvenenleriçinbirşifavebir rahmet olanKur’an’ın (İsra, 17/82) inmeyebaşladığımübarekzamandilimi... İlahieğitimsürecininilkayetleri 1414 yılöncebir Ramazan gecesinde, bin aydanhayırlıolanbirgecedenazilolduevvela. Yüce Allah’tanaldığıtalimatla ‘’Oku!’’ dediCebrail. ‘’Oku! YaratanRabbininadına… O, insanıalaktan (asılıptutunanzigottan) yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insanabilmediğinibildirenrabbinsonsuzkeremsahibidir.’’ (Alak, 96/1-5)

Abdullah’ınyetimi, Âmine’ningözbebeği, Hatice’ningoncası, Mekke’ningüvenilirtüccarı Muhammed, Hiramağarasından Yüce Allah’ınalemlere rahmet olarakgönderdiğielçisiolarak (Enbiya, 21/107) indi. Yaşadığıbuolağanüstütecrübedensonrasoluğuilkolarakeşininyanındaaldı. Yaşadıklarınıöncehayatarkadaşıylapaylaştı. Eşindenaldığıdestekmuhteşemdi: ‘’Allah'ayeminederimki, Allah seniaslautandırmaz. Çünküsenakrabanabakarsın, işinigörmektenacizolanlarınyükleriniçekersin, yoksulaverir, hiçbirşeyiolmayanabağıştabulunursun, misafiriağırlarsın, birfelaketeuğrayanayardımedersin.” (Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 3; Müslim, Îmân, 252)

Kolaylıklaöğütalıpdüşünebilecekleri (Kamer, 54/178) rahmet yüklümesajlargetirdi Hz. Peygamberinsanlara. O zamanakadarkendisine ‘Güvenilir Muhammed’ diyenler o gündensonrayalancıdediler, (Kalem, 62/8) şairdediler, kâhindediler, delirmişdediler (Hakka, 41-42). Aldırmadı Hz. Peygamber, dünyalarıversenizdavamdanvazgeçmemdedi. Allah Rasulününsırtındabüyükbiryükvardıartık. BirdağınüzerinekonulsaAllah’akarşıduyduğuhaşyettenparamparçaolacak (Haşr, 59/21) kadarzorbiryük…

Kadir Gecesi‘ndealdığıbuilahivazifeyiölünceyekadarlayıkıylayerinegetirdi Hz. Peygamber. KendisineindirilenlereöncekendiimanettiPeygamber, sonra da kendisinegüvenenmüminler… Her biriAllah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerineimanettiler (Bakara, 2/285). Okudu, anlattı, öğretti Hz. Peygamber. O okudukçaaydınlığaulaştıcehaletkaplıyürekler. O anlattıkçagüzelleştidünyagüzelleştizihinler. Merhametisonsunolan Yüce Allah’ınmesajlarınıgetirdimsizlere; ‘’Allah tektir, O’ndanbaşkasınakulluketmeyin!’’ dedi. ‘’Yoksuludoyurun, yetimesahipçıkın, muhtacakolkanatgerin!’’ dedi. ‘’Ekmeğinizibölüşün, birbirinizedestekolun!’’ dedi. ‘’Merhametliolun, nazikolun, mütevazıolun!’’ dedi. ‘’Adalettenayrılmayın, doğruyoldanşaşmayın, insaniilkelerinizdentavizvermeyin!’’ dedi. ‘’İnanıpgüvenenleriçinbirşifavebir rahmet olanbuKur’an’asımsıkıyapışın, parçalaraayrılmayın!’’ dedi Hz. Peygamber.

İştebuvebunungibionlarcainsaniilke, yüzlercegüzeltavsiye, binlerceayet-i kerimebirKadir Gecesi‘ndeekilen o ilktohumunbirermeyveleriydi. Gelen her ayet Yüce Allah’ınkullarınıbaşıboşbırakmadığınıngöstergesiydi. Bugünbizedüşen, peygamberimizinemanetinesahipçıkmak, hayatkitabımızlahayatbulmaktır.  RabbimKur’an’ınahlakıylaahlaklanabilmeyibizlerenasipeylesin. 5 Nisan Cuma akşamıidrakedeceğimizKadir Gecesi, başta İslam alemiolmaküzeretüminsanlığahuzurvebarışgetirsin. Ömrebedelolanbugecepişmanlıkduyduğumuztümgünahlarımızaff-ı mağfiretbulmasınavesileolsun.

Editör: Haber Merkezi